Privacyverklaring

 • Vreike-hof

  Wij respecteren de privacy van onze website bezoekers en van onze cliënten. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is.

  Over ons

  Vreike-hof is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Onze gegevens:

  Vreike-hof
  Waatskamp 114
  6035 BV Ospel

  Telefoon: 0495-626366
  KvK nr: 13037823

  Esther Geuns is de Functionaris Gegevensbescherming van Vreike-hof.
  Zij is te bereiken via info@vreike-hof.nl

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Vreike-hof verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Bankrekeningnummer
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Vreike-hof verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  • gezondheidsgegevens
  • burgerservicenummer (BSN)
  Bijlage – gegevensbescherming

  Vreike-hof werkt met de onderstaande persoonsgegevens van deelnemers aan de dagbesteding. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de tijdige en juiste communicatie over de deelneming aan de dagbesteding. Deelnemers en/of hun bevoegde verwanten hebben ingestemd met het gebruik van deze persoonsgegevens en hebben zij tevens aangeleverd.

  De persoonsgegevens:

  1. Naam
  2. Adres
  3. Postcode
  4. Telefoonnummer
  5. Mailadres
  6. BSN
  7. Geboortedatum
  8. Burgerlijke staat
  9. Naam mentor/bevoegde verwant
  10. Telefoonnummer mentor
  11. Naam huisarts
  12. Telefoonnummer huisarts
  13. Naam apotheek
  14. Telefoonnummer apotheek
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Vreike-hof verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Vreike-hof verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  Geautomatiseerde besluitvorming

  Vreike-hof neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vreike-hof) tussen zit. Vreike-hof gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Website voor het online presenteren van onze producten en diensten.
  • CMS voor het beheren van de website.
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Vreike-hof bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Vreike-hof verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vreike-hof blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Vreike-hof gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vreike-hof en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vreike-hof.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

  Vreike-hof wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Vreike-hof neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@vreike-hof.nl

  • Adres

   Vreike-hof
   Waatskamp 114
   6035 BV Ospel

  • Telefoon en e-mail

   Telefoon: 0495-626366
   E-mail: info@vreike-hof.nl

  • Openingstijden

   Zorgboerderij
   ma t/m za: 09.30 – 15.30 uur

   Boerderijwinkel
   ma: gesloten
   di t/m vrij: 13.00 – 18.00 uur
   za: 08.30 – 16.00 uur